Truyền thông nội bộ

"Gungho - Bí quyết phát huy nhiệt huyết nhân viên"

Gungho – Bí quyết phát huy nhiệt huyết nhân viên – Phần 1-1

Mời các bạn nghe sách “Gungho – Bí quyết phát huy nhiệt huyết nhân viên” – Phần 1 – Lần 1 và làm bài trắc nghiệm.

Gungho – Bí quyết phát huy nhiệt huyết nhân viên – Phần 1-2

Mời các bạn nghe sách “Gungho – Bí quyết phát huy nhiệt huyết nhân viên” – Phần 1 – Lần 2 và làm bài trắc nghiệm.

Gungho – Bí quyết phát huy nhiệt huyết nhân viên – Phần 1-3

Mời các bạn nghe sách “Gungho – Bí quyết phát huy nhiệt huyết nhân viên” – Phần 1 – Lần 3 và làm bài trắc nghiệm.

Gungho – Bí quyết phát huy nhiệt huyết nhân viên – Phần 2-1

Mời các bạn nghe sách “Gungho – Bí quyết phát huy nhiệt huyết nhân viên” – Phần 2 – Lần 1 và làm bài trắc nghiệm.

Gungho – Bí quyết phát huy nhiệt huyết nhân viên – Phần 2-2

Mời các bạn nghe sách “Gungho – Bí quyết phát huy nhiệt huyết nhân viên” – Phần 2 – Lần 2 và làm bài trắc nghiệm.

Gungho – Bí quyết phát huy nhiệt huyết nhân viên – Phần 2-3

Mời các bạn nghe sách “Gungho – Bí quyết phát huy nhiệt huyết nhân viên” – Phần 2 – Lần 3 và làm bài trắc nghiệm.

Gungho – Bí quyết phát huy nhiệt huyết nhân viên – Phần 3-1

Mời các bạn nghe sách “Gungho – Bí quyết phát huy nhiệt huyết nhân viên” – Phần 3 – Lần 1 và làm bài trắc nghiệm.

Gungho – Bí quyết phát huy nhiệt huyết nhân viên – Phần 3-2

Mời các bạn nghe sách “Gungho – Bí quyết phát huy nhiệt huyết nhân viên” – Phần 3 – Lần 2 và làm bài trắc nghiệm.

Gungho – Bí quyết phát huy nhiệt huyết nhân viên – Phần 3-3

Mời các bạn nghe sách “Gungho – Bí quyết phát huy nhiệt huyết nhân viên” – Phần 3 – Lần 3 và làm bài trắc nghiệm.

Gungho – Bí quyết phát huy nhiệt huyết nhân viên – Phần 4-1

Mời các bạn nghe sách “Gungho – Bí quyết phát huy nhiệt huyết nhân viên” – Phần 4 – Lần 1 và làm bài trắc nghiệm.

Gungho – Bí quyết phát huy nhiệt huyết nhân viên – Phần 4-2

Mời các bạn nghe sách “Gungho – Bí quyết phát huy nhiệt huyết nhân viên” – Phần 4 – Lần 2 và làm bài trắc nghiệm.

Gungho – Bí quyết phát huy nhiệt huyết nhân viên – Phần 4-3

Mời các bạn nghe sách “Gungho – Bí quyết phát huy nhiệt huyết nhân viên” – Phần 4 – Lần 3 và làm bài trắc nghiệm.

Tạp chí nội bộ

Tạp chí nội bộ tháng 2/2023

Tạp chí nội bộ tháng 3/2023

Tạp chí nội bộ tháng 4/2023