https://cnctech.vn/wp-content/uploads/2023/04/Bia-dai-hoi-dong-co-dong-2023.jpg

Công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

https://cnctech.vn/wp-content/uploads/2023/04/Bia-dai-hoi-dong-co-dong-2023.jpg

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

https://cnctech.vn/wp-content/uploads/2023/04/Bia-dai-hoi-dong-co-dong-2023.jpg

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

https://cnctech.vn/wp-content/uploads/2022/11/HEE_9759-scaled-e1668499371126.jpg

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

https://cnctech.vn/wp-content/uploads/2023/05/Screenshot-2023-05-16-082021.png

Báo cáo thường niên năm 2022

https://cnctech.vn/wp-content/uploads/2022/12/2021-Annual-report-e1669966094691.jpg

Báo cáo thường niên năm 2021

https://cnctech.vn/wp-content/uploads/2022/11/Annual-report-2020-e1668503191425.jpg

Báo cáo thường niên năm 2020

https://cnctech.vn/wp-content/uploads/2022/11/Annual-report-2019-e1668503619390.jpg

Báo cáo thường niên năm 2019

https://cnctech.vn/wp-content/uploads/2023/04/Bia-dai-hoi-dong-co-dong-2023.jpg

Báo cáo tài chính năm 2022

https://cnctech.vn/wp-content/uploads/2023/04/Bia-dai-hoi-dong-co-dong-2023.jpg

Báo cáo tài chính năm 2021

https://cnctech.vn/wp-content/uploads/2023/04/Bia-dai-hoi-dong-co-dong-2023.jpg

Báo cáo tài chính năm 2020

young business people group have meeting and working in modern bright office indoor

Điều lệ công ty sửa đổi lần thứ 17

young business people group have meeting and working in modern bright office indoor

Điều lệ công ty sửa đổi lần thứ 16

young business people group have meeting and working in modern bright office indoor

Điều lệ công ty sửa đổi lần thứ 15