Đại hội đồng cổ đông thường niên CNCTech Group năm 2023

Chiều ngày 24/4/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech (CNCTech Group) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

https://cnctech.vn/wp-content/uploads/2023/04/5-scaled-e1682570254283.jpg

Tại đại hội, lãnh đạo CNCTech Group cho biết, tập đoàn đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông 2022 thông qua. Trong đó, tổng doanh thu cuối năm 2022 của tập đoàn vượt 14,78% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế vượt 10,74% kế hoạch. CNCTech Group cũng trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu doanh thu tăng 16% so với năm 2022.

https://cnctech.vn/wp-content/uploads/2023/04/1-e1682570126185.jpg

Đại hội cổ đông thông qua để lại lợi nhuận năm 2022,  cho mục đích đầu tư sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, tập đoàn cũng dự kiến nâng vốn điều lệ theo các cách thức như mời gọi các quỹ đầu tư, IPO, chào bán cổ phần riêng lẻ, chào bán cho nhà đầu tư chiến lược, nhà phát triển sản xuất hạ tầng và công nghiệp… Số vốn tăng thêm sẽ chủ yếu được sử dụng cho các dự án đầu tư, M&A và nâng vốn tại các công ty con để đầu tư chiều sâu và mở rộng trong câc lĩnh vực cốt lõi.

Share on: